• ساده
 • رایگان
 • ارسال داده هر یک ساعت یک بار
 • سنسور دمای محیطی
 • نصب و راه اندازی کامل
 • ۱ ماه رایگان
 • دسترسی به داده های خام
 • بسته ممتاز
 • ۲۰۰۰ تومان
  در ماه
 • ارسال داده هر ۱۰ ثانیه یک بار
 • سنسور دمای محیطی
 • نصب و راه اندازی کامل
 • ۱ ماه رایگان
 • دسترسی به داده های خام
 • بسته تجاری
 • ۵ هزار تومان
  در ماه
  در ماه
  در ماه
 • ارسال داده هر ۱۰ ثانیه یک بار
 • سنسورهای گوناگون (دمای محیطی، دمای داخل لوله، فشار داخل لوله، و … )
 • نصب و راه اندازی کامل
 • پشتیبانی گسترده
 • دسترسی به داده های خام